Dokumenty ke stažení

Přihláška ve formátu Excel ke stažení zde

Přihláška ve formátu Pdf ke stažení zde

Vzor přihlášky ke stažení zde

Posádkový list ke stažení zde.

Od 25.5.2018 začnou platit nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat.

Česká Unie sportu (ČUS) ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se těmto novým pravidlům.

Pro tyto účely byl na ČUS vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze emailu.

Předsednictvo ČSK doporučuje formulář využít pro členy, sportovní oddíly a kluby.  

Přečtěte si prosím přiložené Informace o nových povinnostech vůči členům. Jedná se o zajištění souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů.

 

Je třeba, abyste nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

Další kroky budeme oznamovat ihned poté, co se k nám dostanou. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady.

Formulář ČUS naleznete v příloze ZDE

O tom, jak v rámci spolku/klubu máme zpravovat kotakty a dbát nové směrnice o Ochraně osobních údajů se dočtete na stránkách ČUS, která zpracovala kompletní dokumenty potřebné k plnění legislativy v této oblasti.

Prosíme, abyste navštívili tento odkaz ZDE naleznete tam ke stažení jak dokument potřebný k podpisuv rámci klubu tak i veškeré bližší informace

Snažíme se pomoci co nejvíce dračí komunitě, propagovat dračí lodě a zajistit všem co nejlepší podmínky k provozování a užívání si tohoto sportu.

Naším cílem je vytvoření nezávislých standardů a postupů. Aktivity kolem dračích lodí, které provádí mnoho klubů a organizátorů závodů dračích lodí jsou někdy dosti zmatené. U nás i ve světě se však již nasbíralo noho zkušeností, které mohou organizátorům ulehčit život a závodníkům garantovat jasně dané stálé podmínky. Snažíme se využívat zkušeností a rad co největšího počtu zkušených lidí z celého světa.

Každý z vás může také přispět a spolupracovat na těchto pravidlech. Stačí nás kontaktovat s návrhy nebo připomínkami. Jsme naklonění jakékoli spolupráci.

Nezbývá než jen dodat, že pokud se vám naše pravidla líbí a rádi byste, aby je váš organizátor dračích lodí dodržoval, dejte mu to jasně vědět. Odkažte ho na náš web a sami uvidíte, jak mu jde o dobro závodníků a fair play. Netvrdíme, že tyto pravidla jsou to jediné správné, ale sami posuďte naše zpracování.

Jak nás poznáte?

Organizátoři závodů, kteří s námi úzce spolupracují, budou mít na svých stránkách či propagačních materiálech použito naše logo, nebo o tom budete informováni přímo organizátorem na závodišti.

Používání našich dokumentů

Používání našich dokumentů je volné, jejich změna či šíření přes třetí osoby není povolena. Z důvodu udržení aktuálnosti a zamezení změn jsou podmínky jejich využívání následující:

 • Pokud chcete odkázat návštěvníky webu na náš dokument, odkazujte tak přímo na PDF soubor na našich stránkách. Tento dokument bude vždy aktuální a budou zde i dohledatelné změny. Nestahujte tedy prosím dokumenty a nenahrávejte je na vaše stránky.
 • Pokud chcete dokumenty vytisknout. Opatřete je odkazem na naše stránky a vyznačte datum tisku.
 • Pokud by měl někdo přeci jen zájem požít pouze část našich pravidel, tak nás kontaktujte. Tuto možnost však nedoporučujeme, jelikož může dojít ke ztrátě vazeb na naše aktualizace.

Etický kodex

Zde naleznete určitý kodex, kterým byste se měli řídit při využívání našich pravidel. Jeho ignorování a nedodržování povede k ukončení spolupráce, či umístění na black list ČSDL. Děkujeme vám všem jeho dodržování.

 • Nevydávejte naše dokumenty za svoje a nesnažte se je nijak pozměňovat.
 • Uvádějte vždy odkaz na to, kde se dokument vzal, aby mohla být přijata zpětná vazba.
 • Přijaté připomínky, návrhy apod. k našim dokumentům nevyhazujte do koše a předejte nám.

Pravidla a postupy pro závody

Tento dokument má sloužit jako příručka a souhrn pravidel, která mají chránit zájmy závodníků i organizátorů. Tento dokument čerpá to nejlepší z pravidel mezinárodní federace dračích lodí (IDBF), která má dlouholeté zkušenosti se závody dračích lodí na mezinárodní úrovni a z praktických mnohaletých zkušeností od různých lidí podílejících se na organizaci závodů v České republice ale i v zahraničí.

Přejeme Vám hodně úspěchů a nerušené závody.

Za radu rozhodčích ČSDL:

Richard Veselý 

Klikni zde pro aktuální pravidla

Historie aktualizace pravidel:

17.4.2016 - Verze 2.00

21.5.2012 - Verze 1.01

1. Stanovy svazu - pdf

2. Zápis z jednání kontrolní komise - zde

3. Zápis z Valné hromady 2019 - zde

4. Aktuální výpis z rejstříku - pdf

5. Úplný výpis z rejtříku - pdf

Co to je spolek a jak je možné jej založit - pdf

Stanovy spolku - vzor

Zápis z ustanovující schůze spolku  - vzor

Přílohy spolku - vzor

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem spolku - vzor

Listina přítomných - vzor

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku - vzor

Trenérská licence

ve sportovním odvětví dračí lodě

 

V současné době existuje oficiální třístupňové školení trenérů vodáckých sportů, licence C, B a A (dle MŠMT).

·         Dále existuje trenérská licence Diplomovaný trenér – licence D, kterou získají absolventi sportovní vysoké školy

se specializací příslušných vodních sportů.

·         Školení trenérů licence C se organizuje v rámci jednotlivých sportů v rozsahu cca 40 hodin.

·         Licence B se uděluje na základě absolvování školení v rozsahu cca 150 hodin. Skládá se ze dvou částí, obecné a speciální.

Obecná část (50 hodin) se organizuje při UK FTVS nebo a VOŠ Strahov, speciální část (cca 100 hodin) pořádají svazy. Osvědčení vydávají akreditační střediska (Strahov, FTVS). Tato licence opravňuje majitele získat živnostenský list a provádět trenérskou činnost na všech úrovních, pokud není požadována licence A.

·         Licence A se uděluje na základě absolvování studia Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací.

Metodika získání trenérských licencí pro sezónu 2018 ve sportovním odvětví dračí lodě, které se vydávají členům

národních organizací ČSK DL nebo ČSDL:

·         Trenérská licence C

-          absolvování základního semináře dračích lodí (7.4.2018)

-          vypracování prezentace na zadané téma o přípravě posádky dračí lodi jenž je uchazeč členem.

·         Trenérská licence B

-          absolvování obecného školení v rozsahu 50 hodin (na UK FTVS nebo a VOŠ Strahov)

-          absolvování speciální části v rozsahu 100 hodin v rámci svazu zahrnuje:

-      praxe vedení posádky dračí lodi v rozsahu jedné sezóny.

-      vypracování a prezentace práce na zadané téma o vedení posádky dračí lodě účastnící se závodů.

·         Trenérská licence A

-      uděluje se na základě absolvování studia (min. dvouleté) Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací

Žádost o vydání plavebního půkazu - pdf

Lékařský posudek - pdf

1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok

Zaplatit správní poplatek formou kolkové známky,

Odkaz na stránky Státní plavební správy - http://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

Rejstřík malých plavidel (§ 15a zákona)

V rejstříku malých plavidel jsou evidována pouze malá plavidla ve smyslu § 9 odst. 4 písm. b) zákona, pokud splňují podmínky pro evidenci plavidel podle § 14 zákona.

Rejstřík malých plavidel není veřejným seznamem. Údaje z tohoto rejstříku poskytne plavební úřad pouze na žádost

 1. fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

 2. orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Do rejstříku malých plavidel se zapisují následující údaje o plavidle:

 • vlastník, je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti,
 • provozovatel,
 • poznávací znaky,
 • druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,
 • nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,
 • datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

Zápis do rejstříku malých plavidel

Plavidlo se zapíše do rejstříku malých plavidel na základě ŽÁDOSTI podané vlastníkem nebo provozovatelem plavidla, pokud

 • byla schválena jeho technická způsobilost a

 • provozovatelem tohoto plavidla je

  • fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo

  • právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky.

Přílohu žádosti o zápis do rejstříku malých plavidel musí tvořit ve smyslu § 15a odst. 6 zákona:

 • výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

 • ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla, a

 • doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.

Vážení příznivci dračích lodí a sportovci,

dovolujeme si Vám představit nominační kritéra pro Mistrovství světa dračích lodí národních posádek ICF 2020, které se uskuteční v Indii na Bilawali Lake - Indore v listopadu příštího roku.

V příloze nalezenete ke stažení norminační kritéria pro kategorie JUNIORS, ŽENY, SENIOR MUŽI  MASTER 40+. U jednotlivých kategorií byl zvolen manažer reprezentace, ke kterému se můžete přihlásit se zájmem účastnit se a projít si nominací. Pamatujte na to, že nominace je otevřena úplně všem. Neváhejte a přihlaste se!

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Naši sponzoři