Dokumenty ke stažení

Přihláška ve formátu Excel ke stažení zde

Přihláška ve formátu Pdf ke stažení zde

Vzor přihlášky ke stažení zde

Posádkový list ke stažení zde.

Od 25.5.2018 začnou platit nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat.

Česká Unie sportu (ČUS) ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se těmto novým pravidlům.

Pro tyto účely byl na ČUS vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze emailu.

Předsednictvo ČSK doporučuje formulář využít pro členy, sportovní oddíly a kluby.  

Přečtěte si prosím přiložené Informace o nových povinnostech vůči členům. Jedná se o zajištění souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů.

 

Je třeba, abyste nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

Další kroky budeme oznamovat ihned poté, co se k nám dostanou. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady.

Formulář ČUS naleznete v příloze ZDE

O tom, jak v rámci spolku/klubu máme zpravovat kotakty a dbát nové směrnice o Ochraně osobních údajů se dočtete na stránkách ČUS, která zpracovala kompletní dokumenty potřebné k plnění legislativy v této oblasti.

Prosíme, abyste navštívili tento odkaz ZDE naleznete tam ke stažení jak dokument potřebný k podpisuv rámci klubu tak i veškeré bližší informace

1. Stanovy svazu - pdf

2. Zápis z jednání kontrolní komise - zde

3. Zápis z Valné hromady 2019 - zde

4. Aktuální výpis z rejstříku - pdf

5. Úplný výpis z rejtříku - pdf

Co to je spolek a jak je možné jej založit - pdf

Stanovy spolku - vzor

Zápis z ustanovující schůze spolku  - vzor

Přílohy spolku - vzor

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem spolku - vzor

Listina přítomných - vzor

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku - vzor

Trenérská licence

ve sportovním odvětví dračí lodě

 

V současné době existuje oficiální třístupňové školení trenérů vodáckých sportů, licence C, B a A (dle MŠMT).

·         Dále existuje trenérská licence Diplomovaný trenér – licence D, kterou získají absolventi sportovní vysoké školy

se specializací příslušných vodních sportů.

·         Školení trenérů licence C se organizuje v rámci jednotlivých sportů v rozsahu cca 40 hodin.

·         Licence B se uděluje na základě absolvování školení v rozsahu cca 150 hodin. Skládá se ze dvou částí, obecné a speciální.

Obecná část (50 hodin) se organizuje při UK FTVS nebo a VOŠ Strahov, speciální část (cca 100 hodin) pořádají svazy. Osvědčení vydávají akreditační střediska (Strahov, FTVS). Tato licence opravňuje majitele získat živnostenský list a provádět trenérskou činnost na všech úrovních, pokud není požadována licence A.

·         Licence A se uděluje na základě absolvování studia Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací.

Metodika získání trenérských licencí pro sezónu 2018 ve sportovním odvětví dračí lodě, které se vydávají členům

národních organizací ČSK DL nebo ČSDL:

·         Trenérská licence C - aktualizace pro rok 2020:

-          absolvování základního semináře dračích lodí (14.3.2020)

-          absolvování praktické části na tréninkovém kempu (18 - 19.04.2020 nebo podzim 2020)

-          vypracování prezentace

·         Trenérská licence B - připravujeme na rok 2021!

-          absolvování obecného školení v rozsahu 50 hodin (na UK FTVS nebo a VOŠ Strahov)

-          absolvování speciální části v rozsahu 100 hodin v rámci svazu zahrnuje:

-           praxe vedení posádky dračí lodi v rozsahu jedné sezóny.

-           vypracování a prezentace práce na zadané téma o vedení posádky dračí lodě účastnící se závodů.

·         Trenérská licence A - v současné době zatím není možno tuto licenci pro odvětví dračí lodě získat

-          uděluje se na základě absolvování studia (min. dvouleté) Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací

Žádost o vydání plavebního půkazu - pdf

Lékařský posudek - pdf

1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok

Zaplatit správní poplatek formou kolkové známky,

Odkaz na stránky Státní plavební správy - http://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

Rejstřík malých plavidel (§ 15a zákona)

V rejstříku malých plavidel jsou evidována pouze malá plavidla ve smyslu § 9 odst. 4 písm. b) zákona, pokud splňují podmínky pro evidenci plavidel podle § 14 zákona.

Rejstřík malých plavidel není veřejným seznamem. Údaje z tohoto rejstříku poskytne plavební úřad pouze na žádost

 1. fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

 2. orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Do rejstříku malých plavidel se zapisují následující údaje o plavidle:

 • vlastník, je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti,
 • provozovatel,
 • poznávací znaky,
 • druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,
 • nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,
 • datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

Zápis do rejstříku malých plavidel

Plavidlo se zapíše do rejstříku malých plavidel na základě ŽÁDOSTI podané vlastníkem nebo provozovatelem plavidla, pokud

 • byla schválena jeho technická způsobilost a

 • provozovatelem tohoto plavidla je

  • fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo

  • právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky.

Přílohu žádosti o zápis do rejstříku malých plavidel musí tvořit ve smyslu § 15a odst. 6 zákona:

 • výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

 • ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla, a

 • doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.

Naši sponzoři